Portāla SmartDeal.lv un tam piederošos blakus risinājumos, kā mobilās lapas, lietotnes un citas mājas lapas, kas pieder SmartDeal.lv portālam (turpmāk – Portāls) esošie lietotāju personas dati ir aizsargāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Digital World, reģ. Nr. 40103854140, juridiskā adrese: Brīvības gatve 234-37, Rīga, LV-1039, e-pasta adrese info@smartdeal.lv.

Pakalpojuma ietvaros tiek apstrādātas šādas personu datu kategorijas – telefona numurs, personas identifikācijas dati un kontaktinformācija dati, fotogrāfijas, attēli.

Portāla lietotāju personas datu apstrādes nolūki:

 • Portāla lietotāji – lietotāju atsauksmju atrādīšanai par lietotnē piedāvātiem pakalpojumiem un precēm, lietotāju publicēti attēli un cits saturs pakalpojumu veicināšanas nodrošināšanai, kā arī lietotāja profila uzturēšanai – pakalpojuma ietvaros.
 • Uzņēmuma kontaktpersonas – pakalpojumu sniegšanai, saziņai un attīstībai biznesa klientiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • lai sniegtu pakalpojumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • lai realizētu leģitīmās intereses saistībā ar pakalpojuma sniegšanu, pakalpojuma attīstību, pakalpojuma veicināšanu, veiktu un neveiktu maksājumu administrēšanu;
 • lai vērstos valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Portālā tiek izmantotas sīkdatnes un netiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana.

SIA Digital World aizsargā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Digital World saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus.

SIA Digital World glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Pakalpojuma sniegšanas saistības;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Digital World vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti.

Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA Digital World piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA Digital World veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA Digital World likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Digital World pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA Digital World juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, sūtot uz e-pastu info@smartdeal.lv

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA Digital World pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
SIA Digital World nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Sīkdatņu politika

Sīkdatņu izmantošanas Noteikumos SIA Digital World interneta vietnēs (turpmāk – dokuments) ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana Digital World (SIA Digital World, vienotās reģistrācijas Nr. 40103854140, juridiskā adrese Brīvības gatve 234-37, Rīga, LV-1039,) vietnēs un mājaslapās, tajā skaitā: SmartDeal.lv un citās SIA Digital World interneta vietnēs (turpmāk SIA Digital World vietnes vai mājaslapas), norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Smart Deal izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Kādiem mērķiem (nolūkiem) SIA Digital World izmanto sīkdatnes

SIA Digital World izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.
 • lietotāju autentifikācijai;
 • gadījumā, ja lietotājs ir SIA Digital World pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un piedāvātu citu SIA Digital World radītu vai izplatītu saturu un piedāvājumus, apmeklējot SIA Digital World mājaslapas.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ. Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana apmeklējot SIA Digital World vietnes un mājas lapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai SIA Digital World izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Kontaktinformācija, ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar SIA Digital World, izmantojot šādu e-pastu: info@smartdeal.lv

Galvenais