1. Visām www.SmartDeal.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
 2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs.
 3. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt www.smartdeal.lv klientu konsultantam.
 4. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.
 5. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.
 6. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš.
 7. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:
  1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
  2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).
  3. informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu 23777330, vai rakstot uz e-pastu: info@smartdeal.lv.
 8. Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji, austiņas, mikrofoni).
 9. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:
  1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
  2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
  3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
  4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
  5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
  6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos.
  7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
  8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota – baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm).
  9. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
  10. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.
 10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:
  1. dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu;
  2. nogādā preci SmartDeal klientu apkalpošanas centrā (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu);
  3. zvanīt pa tālruni 23777330, kur pircēju uzklausīs SmartDeal.lv darbinieks un ieteiks labāko risinājumu.
 11. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.
 12. Sūdzību un ārpus tiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@smartdeal.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Brīvības gatve 234-37, Rīga, LV-1039. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
 • iesnieguma iesniegšanas datumu;
 • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpus tiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpus tiesas strīdu risinātājiem:

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Galvenais